உயிர்வேதியியல் மற்றும் உயிரணு உயிரியல் இதழ்

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • பப்ளான்கள்
  • ICMJE
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

சுருக்கம்

Understanding Organelle Structure and Function: A Comprehensive Overview

Olivewa A

The intricate architecture of eukaryotic cells is characterized by various specialized subcellular structures known as organelles. These organelles play pivotal roles in orchestrating the cellular processes essential for the survival and functionality of the cell. This review provides a comprehensive exploration of the structure and function of key organelles within eukaryotic cells. The nucleus, acting as the cellular control center, encapsulates the genetic material and governs cellular activities through gene regulation. Mitochondria, with their unique double-membraned structure, serve as the powerhouses of the cell by facilitating cellular respiration and energy production. The endoplasmic reticulum, composed of rough and smooth regions, participates in protein synthesis, lipid metabolism, and detoxification processes. The Golgi apparatus, a stack of membranous sacs, modifies and packages proteins and lipids for storage or export. Ribosomes, the molecular machinery of protein synthesis, translate genetic information into functional proteins. Lysosomes, filled with digestive enzymes, play a crucial role in breaking down cellular waste and maintaining cellular homeostasis. Vacuoles, prominent in plant cells, serve as storage compartments for nutrients and waste products, contributing to turgor pressure regulation. The dynamic cytoskeleton, composed of microtubules, microfilaments, and intermediate filaments, provides structural support, facilitates cell movement, and aids in intracellular transport. The cell membrane, a phospholipid bilayer studded with proteins, regulates the passage of substances and maintains cellular integrity. In plant cells, chloroplasts containing chlorophyll harness sunlight during photosynthesis, converting it into chemical energy. This abstract aims to synthesize the essential information regarding organelle structure and function, providing a foundational understanding of the intricate cellular machinery that underlies the processes crucial for cellular life. A deeper comprehension of these organelles enhances our knowledge of cell biology, offering insights into cellular health, disease mechanisms, and potential therapeutic interventions.