ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2167-0846

வலி மற்றும் நிவாரண இதழ்

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
 • குறியீட்டு கோப்பர்நிக்கஸ்
 • கூகுள் ஸ்காலர்
 • ஜே கேட் திறக்கவும்
 • ஜெனமிக்ஸ் ஜர்னல்சீக்
 • காஸ்மோஸ் IF
 • RefSeek
 • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
 • EBSCO AZ
 • OCLC- WorldCat
 • பப்ளான்கள்
 • மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான ஜெனீவா அறக்கட்டளை
 • யூரோ பப்
 • ICMJE
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

சுருக்கம்

Skin treatment for the Counteraction and Help of Areola Gap and Torment in Breastfeeding Ladies

Estela Bauhardt

Breastfeeding is a vital aspect of maternal-infant health, promoting optimal nutrition and bonding. However, many women experience challenges, such as nipple fissures and pain, which can significantly impact the breastfeeding experience. This abstract provides an overview of contemporary skin treatments designed for the prevention and alleviation of nipple fissures and associated pain in breastfeeding women. The review incorporates a comprehensive analysis of recent literature, encompassing studies published between 2010 and 2022, sourced from databases including PubMed, MEDLINE, and Cochrane Library. Keywords such as "nipple fissures," "breastfeeding pain," and "skin treatment" were utilized in the search strategy. Skin treatments targeting nipple fissures and pain mitigation were categorized into several key modalities. Emollient-based therapies, such as lanolin and medical-grade breast creams, have been widely studied for their moisturizing and protective effects on nipple skin. Silicone nipple shields, another prevalent intervention, offer a physical barrier and aid in reducing friction during breastfeeding. The analysis explores the efficacy of hydrogel dressings and their role in promoting wound healing and pain relief. Additionally, studies on the application of human milk, with its inherent antibacterial and anti-inflammatory properties, as a natural remedy for nipple fissures, are discussed. Furthermore, the abstract delves into the importance of early detection and intervention in preventing the progression of nipple damage. Education and support programs that empower breastfeeding women with proper latch techniques and postpartum care strategies are emphasized. In conclusion, this overview highlights the evolving landscape of skin treatments aimed at preventing and alleviating nipple fissures and pain in breastfeeding women. The integration of evidence-based interventions, coupled with education and support initiatives, holds promise for improving the overall breastfeeding experience. As healthcare professionals strive to enhance maternal-infant well-being, these advancements in skin treatment contribute to a holistic approach in promoting successful and comfortable breastfeeding practices