உளவியல் மற்றும் உளவியல்: திறந்த அணுகல்

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • ICMJE
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

சுருக்கம்

Understanding the Complex Dynamics of Social Psychology

Fahad Ali

Social psychology is an intricate and captivating field that seeks to unravel the multifaceted intricacies of human behavior within the context of social interactions. This abstract provides a succinct overview of the fundamental principles, key theories, and influential experiments that define this discipline. In social psychology, the core focus is on the ways in which individuals perceive, relate to, and influence one another. This encompasses the study of social perception and cognition, social influence, attitudes and attitude change, group dynamics, prejudice and discrimination, as well as aggression and altruism. The field is a mosaic of various facets of human interaction, offering valuable insights into the complexities of our social behavior. To comprehend these complexities, social psychology is guided by several seminal theories. These theories include Social Identity Theory, Social Cognitive Theory, Social Exchange Theory, and Attribution Theory. Each theory contributes to the understanding of human behavior in social contexts, shedding light on how individuals categorize themselves and others, how they learn through observation, and how they assess social relationships and causes of events. Throughout the history of social psychology, landmark experiments have provided essential insights into human behavior. The Stanford Prison Experiment, the Asch Conformity Experiment, and the Milgram Obedience Experiment are notable examples, illustrating the impact of situational factors, social conformity, and obedience to authority figures, respectively. The study of social psychology remains pivotal in comprehending the complexities of human behavior in social settings, continually shaping our understanding of how and why people act the way they do in the presence of others. By examining these fundamental principles, key theories, and significant experiments, we gain a deeper appreciation of the dynamic nature of human interactions, providing a foundation for future research and societal development.