ஜர்னல் ஆஃப் டிமென்ஷியா

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • கூகுள் ஸ்காலர்
  • ICMJE
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

சுருக்கம்

Understanding Neurodegenerative Disorders: Unraveling the Complexity of Brain Degeneration

Ranveer Rajat

Neurodegenerative disorders represent a heterogeneous group of chronic and progressive conditions characterized by the degeneration and loss of function of neurons in the central nervous system. These disorders encompass a wide range of conditions, including Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, Huntington’s disease, amyotrophic lateral sclerosis (ALS), and various forms of dementia. The etiology of neurodegenerative disorders is multifactorial, involving genetic, environmental, and age-related factors. The hallmark of neurodegenerative disorders is the gradual and irreversible loss of neurons, leading to cognitive decline, motor dysfunction, and a decline in overall quality of life. Aberrant protein aggregation, mitochondrial dysfunction, oxidative stress, and neuroinflammation are among the common pathological mechanisms observed in these disorders. The clinical manifestations vary widely, reflecting the specific regions of the brain affected and the predominant neuronal populations involved. Current diagnostic approaches for neurodegenerative disorders often rely on clinical assessments, neuroimaging, and biomarker analyses. Despite advances in understanding the molecular and cellular underpinnings of these conditions, effective disease-modifying treatments remain elusive. Therapeutic interventions primarily aim at symptom management and slowing disease progression, emphasizing the importance of early and accurate diagnosis. This comprehensive review explores the diverse landscape of neurodegenerative disorders, encompassing their epidemiology, clinical manifestations, underlying pathophysiological mechanisms, diagnostic modalities, and current therapeutic strategies. Additionally, emerging research directions, including precision medicine approaches, neuroprotective strategies, and potential disease-modifying interventions, are discussed. The interdisciplinary nature of neurodegenerative disorder research is highlighted, emphasizing the need for collaboration among clinicians, neuroscientists, geneticists, and other stakeholders to advance our understanding and develop effective therapeutic interventions.