ஐ.எஸ்.எஸ்.என்:

மியூகோசல் இம்யூனாலஜி ஆராய்ச்சி இதழ்

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • கூகுள் ஸ்காலர்
  • பப்ளான்கள்
  • ICMJE
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

சுருக்கம்

Understanding Mucosal Immunopathology: Insights, Mechanisms, and Therapeutic Implications

Christopher Shenoy

Mucosal immunopathology encompasses a broad spectrum of diseases and conditions affecting mucosal surfaces throughout the body. This abstract provides an overview of the multifaceted aspects of mucosal immunopathology, emphasizing the underlying mechanisms, diagnostic challenges, and therapeutic approaches. Mucosal surfaces, including the respiratory, gastrointestinal, and genitourinary tracts, serve as critical interfaces between the external environment and the host. Consequently, they are particularly susceptible to various pathogens, allergens, and autoimmune processes, which can lead to immune dysregulation and tissue damage. Understanding the intricate balance between host defense and pathological responses in mucosal tissues is pivotal in managing a wide range of conditions, such as inflammatory bowel disease, allergic rhinitis, and infectious diseases like HIV and COVID-19. The pathogenesis of mucosal immunopathology involves intricate interactions between immune cells, epithelial barriers, and resident microbiota. Dysregulation of the immune response, including overactivation or insufficient control, plays a central role in many mucosal diseases. These imbalances can result in chronic inflammation, tissue damage, and ultimately impact the patient’s quality of life. Diagnosing mucosal immunopathology often presents challenges due to the overlapping clinical presentations and the need for invasive procedures. Innovative diagnostic tools, including advanced imaging techniques, molecular assays, and biomarker identification, have improved our ability to identify and characterize these conditions more accurately. Therapeutic strategies for mucosal immunopathology vary depending on the specific disease but may include immunosuppressive agents, biologics, and targeted therapies. A better understanding of the molecular pathways and immunological processes involved has led to the development of more effective and personalized treatment approaches.