ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2476-2075

ஆப்டோமெட்ரி: திறந்த அணுகல்

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • கூகுள் ஸ்காலர்
  • RefSeek
  • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
  • EBSCO AZ
  • யூரோ பப்
  • ICMJE
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

சுருக்கம்

Optometry and Behavioral Optometry: Enhancing Vision and Well-Being

Himansh Shamsi*

Optometry is a specialized branch of healthcare focusing on the assessment, diagnosis, and treatment of visual disorders and eye-related conditions. It plays a crucial role in maintaining and enhancing visual health, contributing significantly to overall well-being. One evolving facet within the field is Behavioral Optometry, a holistic approach that recognizes the intricate connection between vision and behavior. Behavioral Optometry extends beyond traditional optometric practices by considering not only the physiological aspects of vision but also the perceptual and cognitive components. It delves into how visual function impacts daily activities, learning, and behavior, emphasizing the integration of vision with other sensory and motor systems. This approach acknowledges that vision is a dynamic process influenced by various factors, including neurodevelopment, environmental stimuli, and individual experiences. This comprehensive abstract explores the key principles of Optometry and delves deeper into the evolving paradigm of Behavioral Optometry. Traditional Optometry involves the examination of refractive errors, prescribing corrective lenses, and managing ocular diseases. It forms the foundation for addressing common visual issues such as myopia, hyperopia, astigmatism, and presbyopia. Optometrists also play a critical role in identifying and managing ocular conditions like glaucoma, cataracts, and diabetic retinopathy, contributing to early diagnosis and intervention. Behavioral Optometry, on the other hand, focuses on the functional aspects of vision. It considers how the visual system integrates with other sensory systems, motor skills, and cognitive processes to influence behavior. Key areas of interest include visual perceptual skills, eye movement control, and the relationship between vision and academic performance. Behavioral Optometrists employ a range of therapeutic interventions, including vision therapy and customized visual exercises, to enhance visual function and improve overall performance in daily activities and learning environments.