இம்யூனாலஜி: தற்போதைய ஆராய்ச்சி

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • பப்ளான்கள்
  • ICMJE
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

சுருக்கம்

Interleukins in Health and Disease

Lynn Biter

"Interleukins in Health and Disease: Orchestrating the Immune Symphony" explores the multifaceted roles of interleukins, a family of signaling molecules crucial for immune system function. This article delves into the orchestration of immune responses by interleukins, highlighting their diverse functions that contribute to the delicate balance of the immune system. In health, interleukins play a pivotal role in immune homeostasis, regulating processes such as inflammation, tissue repair, and immune memory formation. The yin and yang of interleukins, acting as both promoters and regulators of immune responses, underscore the nuanced nature of immune regulation. However, dysregulation of interleukin signaling is implicated in various diseases, including autoimmune disorders, allergies, and chronic inflammatory conditions. The article also discusses the therapeutic implications of targeting interleukins, showcasing the transformative impact of biologic drugs in the treatment of autoimmune diseases. As our understanding of interleukins deepens, this abstract suggests the potential for innovative interventions that harness the orchestrating power of interleukins for improved health and disease management.