ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2475-3173

கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோய்: திறந்த அணுகல்

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • RefSeek
  • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
  • EBSCO AZ
  • ICMJE
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

சுருக்கம்

Human Immunodeficiency Virus (HIV): A Comprehensive Review

Karen Thomas

Human Immunodeficiency Virus (HIV) is a global health challenge, affecting millions of people worldwide. This paper provides a comprehensive overview of HIV, covering its history, transmission, pathogenesis, clinical manifestations, prevention, treatment, and the social and economic impact of the epidemic. The paper emphasizes the importance of continued research and global cooperation in the fight against HIV. Human Immunodeficiency Virus (HIV) is a retrovirus that has become a global health crisis, affecting millions of people worldwide. This virus targets the immune system, particularly CD4+ T cells, leading to the gradual deterioration of the host's immune function. HIV is primarily transmitted through unprotected sexual intercourse, sharing of contaminated needles, or from mother to child during childbirth or breastfeeding. Once infected, individuals can progress through various stages, from acute infection to chronic HIV, and ultimately to Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS), a condition characterized by severe immunosuppression and susceptibility to opportunistic infections.

Scientific advancements have led to the development of antiretroviral therapy (ART), which, when administered consistently and effectively, can suppress viral replication, preserve immune function, and extend the lifespan of HIVpositive individuals. However, challenges such as access to healthcare, medication adherence, and drug resistance persist. Additionally, there is currently no cure for HIV, necessitating ongoing research into novel treatment strategies, vaccines, and prevention methods. HIV/AIDS continues to impact not only physical health but also social, economic, and psychological well-being. Stigma and discrimination against individuals living with HIV remain significant obstacles to effective prevention and care. Education, public awareness campaigns, and comprehensive healthcare services are crucial elements in the global effort to control the HIV pandemic.

This abstract provides a concise overview of HIV, highlighting its impact on global health, transmission, stages of infection, treatment options, ongoing challenges, and the importance of addressing the social dimensions of the epidemic. Ongoing research and collective efforts are essential to control the spread of HIV and improve the quality of life for those affected by the virus.