ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2381-8727

அழற்சி, புற்றுநோய் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த சிகிச்சைக்கான சர்வதேச இதழ்

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • கல்வி விசைகள்
  • RefSeek
  • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
  • பப்ளான்கள்
  • யூரோ பப்
  • ICMJE
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

சுருக்கம்

Guardians of Health: Immune Cells in the Battle against Tumorigenesis

Thiaul Isaacs

In the intricate realm of cancer development, the interplay between immune cells and tumorigenesis takes center stage. This abstract delves into the dual roles played by immune cells, acting both as vigilant guardians and potential turncoats in the face of tumorous challenges. The dynamic equilibrium between the immune system and burgeoning cancer cells is explored, unraveling the complexities that influence disease progression. From the initial recognition and eradication of aberrant cells to the potential exploitation of immune evasion mechanisms by tumors, this abstract navigates the delicate balance that shapes the fate of tumorigenesis. Key players, such as T cells, macrophages, and regulatory cells, emerge as central figures in this biological drama, orchestrating a symphony of responses that can either suppress or promote tumor growth. Furthermore, the abstract scrutinizes the molecular and cellular dialogues that define the immune landscape within the tumor microenvironment. It sheds light on immunosuppressive factors employed by tumors to subvert the immune response and examines emerging therapeutic strategies aimed at bolstering the immune system's anti-cancer prowess. Ultimately, this abstract serves as a gateway to understanding the intricate relationship between immune cells and tumorigenesis, offering insights that may pave the way for novel therapeutic interventions and a deeper comprehension of the ever-evolving battle between the immune system and cancer.