ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2475-3173

கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோய்: திறந்த அணுகல்

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • RefSeek
  • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
  • EBSCO AZ
  • ICMJE
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

சுருக்கம்

Genital Warts: Human Papillomavirus Infection and Its Clinical Implications

Juli Thomas

Genital warts, also known as condylomata acuminata, are a common sexually transmitted infection caused by certain strains of the human papillomavirus (HPV). This paper provides a comprehensive overview of genital warts, encompassing their epidemiology, pathogenesis, clinical presentation, diagnostic methods, treatment options, and prevention strategies. Furthermore, we delve into the psychosocial and public health aspects of this condition and its impact on affected individuals. Genital warts, caused by certain strains of the human papillomavirus (HPV), are a prevalent sexually transmitted infection with significant public health implications. This abstract provides an extensive overview of genital warts, including their epidemiology, etiology, clinical manifestations, diagnosis, management, and prevention. Genital warts are characterized by their cauliflower-like appearance and are often associated with physical discomfort, psychological distress, and an increased risk of cervical and other anogenital cancers. They are highly contagious and can be transmitted through sexual contact, including vaginal, anal, and oral sex. This abstract highlights the importance of early detection and comprehensive management of genital warts, with a focus on the available treatment modalities such as topical therapies, cryotherapy, and surgical procedures. Additionally, the abstract discusses preventive strategies, including HPV vaccination, safe sexual practices, and education. Recognizing the impact of genital warts on individuals and healthcare systems, this abstract underscores the need for increased awareness, research, and access to effective prevention and treatment options to reduce the burden of this common sexually transmitted infection.

Colposcopy is a vital diagnostic procedure in gynecology, primarily employed for the evaluation of cervical abnormalities, including precancerous and cancerous lesions. This technique involves the examination of the cervix, vagina, and vulva using a colposcope, a specialized magnifying instrument, to identify and assess subtle changes in tissue morphology. Colposcopy plays a crucial role in cervical cancer prevention and management, as it allows for early detection and accurate assessment of cervical abnormalities, thereby guiding appropriate clinical decisions and interventions. This abstract provides an overview of the colposcopy procedure, its clinical applications, the role of various staining techniques, and the potential impact on women's health.