ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2476-2075

ஆப்டோமெட்ரி: திறந்த அணுகல்

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • கூகுள் ஸ்காலர்
  • RefSeek
  • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
  • EBSCO AZ
  • யூரோ பப்
  • ICMJE
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

சுருக்கம்

Exploring the Depths of Optometry and Vision Science

Amandeep Raj

Optometry, as a field of healthcare, is dedicated to the assessment, diagnosis, and treatment of visual disorders and eye conditions to optimize visual performance and overall ocular health. This abstract provides a comprehensive overview of the key aspects of Optometry and Vision Science, highlighting its multidisciplinary nature and the evolving landscape of research and clinical practice in this field. The foundation of Optometry lies in understanding the complex anatomy and physiology of the eye, along with the intricate mechanisms of vision. Practitioners in this field, known as optometrists, play a crucial role in providing primary eye care services, including refractive error correction, prescription of eyeglasses and contact lenses, and the diagnosis and management of various ocular diseases. Vision Science, an integral component of Optometry, encompasses the study of visual perception, optics, and the neural processes involved in vision. Ongoing advancements in technology and research methodologies have led to a deeper understanding of the intricate relationship between the eye and the brain, influencing diagnostic techniques and treatment modalities. This abstract also sheds light on the contemporary challenges and opportunities in Optometry and Vision Science. With the increasing prevalence of myopia, digital eye strain, and age-related eye conditions, there is a growing need for innovative approaches to vision correction and preventive care. Additionally, the integration of cutting-edge technologies, such as telemedicine and artificial intelligence, is transforming the way eye care services are delivered and enhancing diagnostic precision. Furthermore, the abstract emphasizes the collaborative nature of Optometry, involving partnerships with other healthcare professionals, such as ophthalmologists and primary care physicians, to ensure comprehensive patient care. The field's global perspective is highlighted, acknowledging the diverse cultural and socioeconomic factors that influence eye health and access to care.