செல்லுலார் மற்றும் மூலக்கூறு மருந்தியல் இதழ்

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • கூகுள் ஸ்காலர்
  • ICMJE
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

சுருக்கம்

Enzyme Kinetics in Drug Discovery Accelerating Therapeutic Innovation

Daisuke Nakanishi*

Enzyme kinetics is a fundamental discipline within biochemistry that has emerged as a key player in revolutionizing drug discovery. This article explores the pivotal role of enzyme kinetics in accelerating therapeutic innovation. The molecular dance between enzymes and substrates provides critical insights into reaction mechanisms, substrate specificity, and catalytic efficiency. Leveraging these insights, researchers can design drugs with unparalleled precision, leading to the development of targeted and effective therapeutic interventions. The article discusses how enzyme kinetics expedites the drug discovery process, from optimizing drug formulations to dissecting complex biological pathways. Furthermore, it highlights the synergy between experimental and computational approaches, paving the way for a new era of precision medicine. The journey from bench to bedside is illuminated, emphasizing the translation of kinetic discoveries into tangible therapeutic solutions. Finally, the article glimpses into the future, where emerging technologies promise to propel enzyme kinetics into new frontiers, fostering continued acceleration in therapeutic innovation