ஐ.எஸ்.எஸ்.என்:

மாற்று அறிக்கைகள்: திறந்த அணுகல்

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • RefSeek
  • ஹம்டார்ட் பல்கலைக்கழகம்
  • EBSCO AZ
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

சுருக்கம்

Enhancing Organ Allocation Efficiency: A Comprehensive Review and Analysis

Alas A Salim

Organ transplantation is a life-saving medical procedure that relies on an efficient organ allocation system to ensure equitable distribution and maximize patient outcomes. This abstract presents a comprehensive review and analysis of organ allocation strategies and their impact on improving the efficiency of organ transplantation. The abstract begins by outlining the importance of organ allocation and its significance in addressing the global organ shortage crisis. It highlights the ethical considerations involved in prioritizing patients based on various factors, including medical urgency, compatibility, and fairness. Next, the abstract delves into a thorough examination of different organ allocation systems currently in use, such as the model based on the United Network for Organ Sharing (UNOS) in the United States, Eurotransplant in Europe, and other regional or national systems. It discusses the strengths and limitations of these systems, including their approaches to organ distribution, waiting list management, and allocation algorithms. Furthermore, the abstract explores emerging technologies and innovations that have the potential to revolutionize organ allocation. These include advancements in predictive modeling, machine learning, and artificial intelligence, which can aid in optimizing allocation algorithms, predicting organ availability, and matching donors with recipients more accurately. Moreover, the abstract addresses the challenges and controversies associated with organ allocation, such as the debate surrounding age-based criteria, geographical disparities, and the inclusion of social factors in allocation decisions. It examines recent initiatives aimed at reducing disparities and enhancing transparency in the allocation process. Finally, the abstract concludes with recommendations for improving organ allocation efficiency based on the analysis conducted. It emphasizes the need for continuous evaluation and refinement of allocation systems, considering factors such as long-term outcomes, resource utilization, and patient satisfaction. Overall, this abstract provides a comprehensive overview of organ allocation strategies, highlighting current practices, emerging technologies, and areas for improvement. By synthesizing existing literature and analysing various approaches, it aims to contribute to ongoing discussions and efforts to enhance the efficiency and fairness of organ allocation worldwide.