ஐ.எஸ்.எஸ்.என்:

அறிவியல் காப்பகங்கள்

திறந்த அணுகல்

எங்கள் குழு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஆசியா முழுவதும் 1000 அறிவியல் சங்கங்களின் ஆதரவுடன் 3000+ உலகளாவிய மாநாட்டுத் தொடர் நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்து 700+ திறந்த அணுகல் இதழ்களை வெளியிடுகிறது, இதில் 50000 க்கும் மேற்பட்ட தலைசிறந்த ஆளுமைகள், புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

அதிக வாசகர்கள் மற்றும் மேற்கோள்களைப் பெறும் திறந்த அணுகல் இதழ்கள்

700 இதழ்கள் மற்றும் 15,000,000 வாசகர்கள் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் 25,000+ வாசகர்களைப் பெறுகிறது

குறியிடப்பட்டது
  • கூகுள் ஸ்காலர்
  • ICMJE
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்

சுருக்கம்

Companion Animal Nutrition: Tailoring Diets for Optimal Health

Jacquelyn Ruder

Companion animals, whether canine, feline, avian, or exotic, are beloved members of our families, and their wellbeing is of utmost importance to pet owners. One of the foundational pillars of their health and happiness lies in tailored nutrition. This abstract delves into the realm of companion animal nutrition, emphasizing the significance of customizing diets for optimal health outcomes. Factors such as species, life stage, health status, and dietary preferences are considered in crafting diets that meet the unique nutritional requirements of each individual pet. Understanding the key nutrients required—protein, fats, carbohydrates, vitamins, minerals, and water—provides a foundation for informed dietary choices. Consultation with veterinarians, careful label reading, portion control, and the consideration of special diets for specific health conditions are all integral aspects of ensuring that our cherished animal companions not only survive but thrive. The pursuit of optimal health through tailored diets is a testament to our commitment to providing the best care for those who enrich our lives with their unwavering companionship.